Verkoop voorwaarden voor consumenten CWS

1.Algemeen
1.1. CWS biedt diensten aan betreffende het verkopen van tabak producten en aanverwante artikelen. Bezoekers/kopers hebben tenminste de minimale leeftijd van 18 jaar bereikt. Bij aankoop via onze shop gaat u akkoord met de Verkoop voorwaarden voor consumenten CWS.

1.2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
- CWS: de vennootschap onder firma CWS gevestigd aan het Turfschip 199, 1186 XH te Amstelveen, ingeschreven bij de kamer van koophandel te Amsterdam onder handelsregister nummer 33172809;
- Koper(s): de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die aan CWS opdracht heeft gegeven tot het uitvoeren van een dienst.

- Website: de door CWS gehouden website met als URL

http://www.cigarwebshop.nl

1.3. CWS behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

2.Aanbod en Overeenkomst
2.1 Webshop-Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. CWS is op geen enkele wijze aan zulke aanbiedingen of prijsopgaven, noch aan enig aanbod zijdens de potentiële Kopers, gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van een uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

2.2 Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:
- De potentiële koper heeft in volledigheid de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de Website/Webshop en via elektronische weg de desbetreffende gegevens aan CWS verzonden. Deze gegevens zijn door CWS ontvangen; of
- CWS heeft een op naam gestelde offerte-order kopie uitgebracht aan de potentiële Koper, welke offerte door de potentiële Koper akkoord is bevonden.

2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de Website/Webshop is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door CWS herroepen worden in geval de Koper niet aan de door CWS gestelde voorwaarden voldoet of indien op enig moment blijkt dat de Koper in het verleden niet aan de voorwaarden heeft voldaan.

2.4 Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etcetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die op enigerlei wijze vanwege CWS worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven en/of gedaan. CWS kan echter niet garanderen dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen geen grond en/of aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

2.5 U doet aankopen op een webshop die hoofdzakelijk tabakswaren en gerelateerde producten aanbied. De wettelijke minimum leeftijdsgrens om tabakswaren aan te kopen is vastgesteld op 18 jaar.

2.6 Retour zendingen en opengemaakte verpakkingen van all tabakswaren zijn uitgesloten van enig retour recht. De Tabakswet druist op alle fronten in tegen het consumenten recht en om juridische conflicten te voorkomen met de verschillende Departementen, Warenwet, Belasting op Accijns en regelgevingen uit Brussel kan slechts worden overgegaan tot het zenden van retouren gericht aan CigarWebService indien daar expliciet toestemming door CigarWebService is verleend.

3.Prijzen
3.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting. De Koper is de prijs verschuldigd die CWS in haar bevestiging conform artikel 2.3 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. De koopprijs is vooraf verschuldigd, in zoverre dat zolang niet is betaald, CWS geen producten zal leveren. Alle prijzen van koop en levering van goederen van de overeenkomst zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen welke van bijvoorbeeld overheidswege worden opgelegd.
Bij zulke prijswijzigingen wordt de klant op de hoogte gebracht en kan hij eventueel de bestelling annuleren.

3.2. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door CWS worden gecorrigeerd. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

4.Betaling
Bij bestellingen via de Website/Webshop kan de Koper betalen middels vooruitbetaling, via iDeal en verschillende andere opties.  In de relatie tussen de Koper en de internet kassa's is CWS geen partij. Grondwettelijk is er een kosten percentage extra verbonden aan gebruik van sommige betaal middelen. De kosten worden vermeld op de webshop bestelling.

5.Levering en Leveringstijd
5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk na betaling door de Koper door of namens CWS afgeleverd aan het door koper opgegeven lever adres. De door CWS aangegeven levertijd geldt slechts als indicatie, waaraan geen rechten ontleend kunnen worden.

5.2 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

5.3 De Koper is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn en/of op of om en nabij het afgesproken tijdstip af te nemen. Indien in de orderbevestiging als bedoeld in artikel 2.3. geen overeengekomen termijn en/of op een afgesproken tijdstip als bedoeld in de vorige zin staat weergegeven, geldt een termijn van drie werkdagen na het plaatsen van de order. De bedenktijd als bedoeld in artikel 7:46d lid 1 Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing, aangezien het gaat om zaken die snel kunnen bederven of verouderen, als bedoeld in artikel 7:46d lid 4 sub 4 Burgerlijk Wetboek.

5.4 Indien op het beoogde moment van levering door de postbode noch de Koper noch een door hem aangewezen persoon op het afleveradres aanwezig is dan wel de Koper of bovenbedoelde aangewezen persoon het pakket niet in ontvangst kan of wil nemen, dan staat CWS vanaf dat ogenblik niet meer garant voor de goede temperatuur van de inhoud van de verpakking. In zulk geval zal de bezorger, indien mogelijk, het pakket bij de buren of overburen afgeven en een briefje in uw brievenbus achterlaten.

5.5 Terstond na ontvangst dient de Koper de producten te controleren. Indien de Koper producten in slechte toestand ontvangt of producten ontvangt die niet voldoen aan de kwaliteitseisen die aan de producten gesteld mogen worden, verzoeken wij de Koper dit onmiddellijk en wel uiterlijk binnen zes uur na ontvangst aan ons kenbaar te maken. Hiervoor kan de Koper contact opnemen met onze klantenservice. Onze klantenservice zorgt ervoor dat de klacht zo goed mogelijk en snel wordt afgehandeld. Klachten kunnen ook worden gezonden aan het postadres van CWS zoals weergegeven in artikel 1 van deze algemene voorwaarden, dan wel te kennen gebracht aan het bezoekadres als weergegeven in artikel 1 van deze algemene voorwaarden.

6.Overmacht
6.1 In geval van overmacht is CWS niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen. CWS is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

6.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website/Webshop, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

6.3 Klanten die goederen importeren en betrekken van CWS zijn zelf verantwoordelijk voor kosten welke door de douane worden berekend, zoals import belasting en/of heffingen. Controleer bij het betreffende land welke regels of restricties er gelden.

 7. Persoonsgegevens & veiligheid
CWS zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Alle door (potentiële) Kopers ten behoeve van leveringen beschikbaar gestelde gegevens worden uitermate zorgvuldig behandeld en beveiligd opgeslagen. Deze gegevens worden slechts door CWS intern gebruikt en worden in beginsel niet aan derden verstrekt. CWS neemt in dit verband alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht. CWS is gecertificeerd om betalingen te verrichten en af te handelen. Al onze partner servers hebben een SSL certificaat.

8. Aansprakelijkheid en vrijwaring
8.1. CWS is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van de Koper of van derden, waaronder begrepen gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade, winstderving of letselschade, of enige (andere) indirecte schade, uit welke oorzaak dan ook en door wie ook geleden.

8.2. De Koper vrijwaart CWS voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten en/of interesten, veroorzaakt door, voorgevallen bij, of op enigerlei wijze verband houdende met de door ons geleverde zaken casu quo onze uitvoering van de prestatie.

9. Overige bepalingen
9.1. Ten laste van de Koper komen alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die CWS, als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken. In geval van niet tijdige betaling is CWS bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook daaronder begrepen.

9.2 De overeenkomsten aangegaan door CWS worden beheerst door Nederlands recht. De "TABAKS wet"(1-2). De "Eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken", de "Eenvormige Wet inzake totstandkoming van internationale koopovereenkomsten betreffende roerende lichamelijke zaken" en het "Verdrag van Wenen van 1980 met betrekking tot de internationale koop van roerende zaken" evenals iedere huidige of toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten, worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

9.3. In geval van een geschil is de relatief competente rechtbank in Nederland, te Amsterdam bevoegd.